سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

عرفه مقدمه بر قربان

image_pdfimage_print

اصولا هر برنامه و مناسبتی نکات و اسرار نهفته ای در خود دارد که هرکس به فراخور فهم و اعتقاد و ایمانش به بطن قضایا رفته و متناسب با نوع رویکرد و  فقاهتش از آن نکات بهره مند میگردد، که لطف این ایّامهای مقدس هم در همین نکات ظریفش است تا نوعی آیه و نشانه هدایت انسان به سمت رشد و کمالش باشد.