سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

عوامل توان ورزی خانواده ها برای انجام رسالت خود

image_pdfimage_print

• آسان سازی تشکیل خانواده
• متعادل ساختن انتظارات از یکدیگر
• رابطه مسئولانه والدین نسبت به یکدیگر وفرزندان؛ بویژه ایفای نقش مدیریت فعال وشایسته توسط پدر وایفای نقش سازنده عاطفی وتربیتی توسط مادر
• تلطیف روابط حقوقی باحسن خلق
• ارتباط مسئولانه با خویشاوندان به منظور برخورداری از حمایت ها وهدایت ها وتقویت نشاط در زندگی
• توجه به پرورش دینی واخلاق وآداب اجتماعی
• هماهنگی بانهادهای آموزشی وپرورشی
• توجه به شرایط اجتماعی وانعطاف در فعالیت هاونقش ها به منظورحل مشکلات اجتماع