سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

عیدتان مبارک

image_pdfimage_print

عیدتان مبارک جمله ای است که در این چند روز بهم گفته وشنیده ایم ودر ایام نوروز با این جمله با همدیگر ملاقات کرده ایم؛ ولی راستی فکر کرده ایم که این جمله چه معنی دارد ودارای چه مفهوم ومقصود میباشد؟!!
در این جمله کوتاه وبسیار زیبا، سه عنوان: “خیر، رشد، غرض” مطرح بوده و مبارک یک مثلت طلایی وبسیار زرین است که هرکس به آن دست یابد سعادت دنیوی واخروی خود را فراهم میکند.
آری هرچیز و شیء، رویداد، فعل وامر، وهر حالی، زمانی “مبارک” است که دارای خیر و رشد وغرض ونتیجه ای مطلوب باشد؛ پس اگر در ایام نوروز میگوییم “عیدتان مبارک”، یعنی نوروز و ایام نوبهاریتان دارای حلاوت وشیرینی وخوبی وخوشی بوده وتوفیق بهره برداری و نگهداری از کمالات بهار طبیعت را پیدا کرده وبه غرض وهدف ونتیجه این فصل بهار دست یابید و در لوای “مبارک” بتوانید زندگی آینده خود را به نحو احسن ودر احسن الحال تنظیم وبرنامه ریزی نمایید. واین مثلث مبارک یعنی خیر و رشد و غرض حاصل نمیشود مگر با ایجاد حادثه واتفاق بزرگ و “حادثه عظیم” در عید نوروز که در معارف اهل بیت نوروز ببرکت حادثه عظیمِ تجدید حیات در طبیعت، عید و عزیز داشته شده است.
پس اگر بهمدیگر میگوییم “عیدتان مبارک” یعنی توصیه به ایجاد حادثه ای عظیم در زندگی فردی وخانوادگی واجتماعی کرده که دارای خیر ورشد و غرض ونتیجه ای مطلوب باشد. پس عیدتان “مبارک”….