سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

غدیر و اعتلای نیازها

image_pdfimage_print

فلسفه غدیر و حکمت غدیر تغییر و دگرگونی و یافتن سیری صحیح برای صیرورت یافتن ماهیت انسان و رسیدن به رشد و خودشکوفایی و به اصطلاح احسن الحال است و بوسیله غدیر است که هرگونه توقف و توجیه و بی اعتنایی به دین و برنامه زندگی از میان می رود. غدیر اکسیری است برای رهایی انسان از خمودگی و یافتن سرمشقهایی نو در مسایل مختلف زندگی. لذابه نظر می رسد در کنار یافتن راههایی جهت اثبات غدیر به دشمنان و مخالفان, می بایست این امردر قلوب اهل ولاء محقق شود؛ چراکه بیشترین ضربه ای را که غدیر در طول سالیان متمادی دیده است از طرف دوستدارانش بود نه مخالفان و حتی کافرانش. بهره نبردن دوستداران غدیر از غدیر و فاصله افتادن مابین قول و عمل, گزینشی نمودن عمل به پیامهای غدیر تاکنون جلوی رشد انسان را گرفته و مانع از اعتلای مقام و موقعیت و نیازهای او شده و راه تثبیت غدیر را هم سخت نموده است.

اگر موضوع غدیر در قالب حقیقی خود بروز و ظهور یابد بی تردید سرنوشت آن تغییر یافته و گامی فراتر در قبال آن برداشته می شود و از مسیر منحرف خود بسوی شاهراه اصلی بازگشته و با اعتلای نیازها دین و دینداری در جایگاه مطلوب تری واقع میشود. اما سالهای سال است که در نتیجه بی توجهی دوستداران غدیر این مسئله مجال پیاده شدن در نظام جامعه بشر ی نیافته است و بشر هنوز که هنوز است در گرو ارضای نیازهای ابتدایی و سطحی خویش است و نتوانسته است غدیر را از شکل علمی به مقام عملی درآورد و ایجاد جامعه آرمانی موعود را تسریع بخشد.

آری بواسطه انحراف از غدیر نیازهای بشر امروز با نیازها و خواسته های بشر چندین قرن پیش چندان تفاوتی ننموده است رنجها و دردهای او امروز همان رنجها ودردهایی است که چندین هزارسال پیش مردم داشتند، نیاز به اقتصاد رفاهی و نیاز به عدالت و نیاز به سرپناه و خوراک و پوشاک و … نیازهای مکرر در طول تاریخ بشر است که فعلا از آن فارغ نشده تا در اعتلای آنها حتی تفکری صورت گیرد و مثلاً بجای آن نیازها، نیاز به باز شدن ابوابی از حکمت و علوم و معارف اهل بیت توسط ولایت امام بر خود ایجاد می شد که رفع آنها تامین کننده سعادت بشر بود.

اما انسان با نیازهای اولیه اش زنجیر اسارتی برپای خود بسته است که قدرت عروج از خاک را نداشته و زمین گیر و عاجز به گرد خود میگردد و از دستاوردهای غدیر بهره ای روز افزون نمیبرد. بشر آنروز به نوعی در محدودیتهای ارادی قرار داشت که او را از خودشکوفایی مانع شده بود و امروز نیز به شکل دیگر در همان مشکل دست و پا می زند.
گذر از نیازهای اولیه مادی است که نیازهای بالاتر را بوجود آورده و درنتیجه استعدادهای نهفته بشر شکوفا شده ودر وادی تکامل و ترقی ره پیما میشود وبرعکس توقف درآنها حتی انسان را از شناخت نیازهای اساسی و رشدافزا مانع می گردد. و غدیر روندی است که می تواند انسان را یک به یک از این ایستگاهها به سلامت عبور داده و به مقصد نهایی نزدیک نماید.
ولایت تب و تاب سرنوشت و رشد بشر را دارد که پیامبراکرم(ص) پایه های آنرا در غدیر بنیان نهاد اما انحراف بشریت از غدیر چنان این پایه ها را سست نمود که اگر گفته شود تا سرحد ویرانی رسیده حرفی گزاف نیست. درهرحال وعده الهی که همانا اعتلای نیاز انسان و رسیدن به خودشکوفایی و رشد در سایه برقراری حکومت صالحان است تحقق خواهد یافت اما چه نیکوست اگر خود در اینراه تلاش نموده وبا آغازی جدید ازروز غدیر در تحققش سرعت بخشیم.