سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

غربت اسلام

image_pdfimage_print

اسلام همان تسلیم آخرین دین آسمانی و دین و آیین برتر بوده و هیچ دینی بر او چیره نمی شود.

این مکتب ،گسترش یافته و جهانی می گردد و در عظمت و قداست آن همین بس که آن را خداوند برای خودش برگزیده و آن را زیر نظر خویش پرورش داد و بهترین بندگانش را مأمور تبلیغ آن کرد و ستون هایش را بر پایه ی محبت خویش قرار داد و با عزت آن، ادیان دیگر را خوار کرد.
آری پرودگار حکیم، اسلام را راهی قرار داد که نشانه های آن تابان و مشعلش درخشان است، در این مکتب و به برکت این دین، دل ها با هم الفت و براساس آن برادران با هم پیوند برادری می بندند.

آری اسلام روشن ترین راه ها و آشکارترین گذرگاه ها است، مشعل آن بلند و مرتفع بوده و شاهراه هایش درخشان و چراغ هایش فروزان است.

این دین از آن چنان صلابت و کرامت و شرافت برخوردار است که خطاها و گناهان قبل از خود را می بخشد یعنی برای مسلمان، اعمال زمان جاهلیت و دوره ی قبل از ورود به اسلام نادیده گرفته می شود و مورد بازخواست پرودگار قرار نمی گیرد اما حیف و صد حیف که این دین در آخرالزمان غریب و دستگیره هایش یکی پس از دیگری شکسته خواهد شد و هرگاه دستگیره ای شکسته شود، مردم دستگیره ی بعدی را خواهند گرفت.
اولین دستگیره ی شکسته شده “داوری عادلانه” و آخرین آنها “نماز” خواهد بود، ولی علیرغم این سرنوشت، اسلام همچنان عزیز و پیروانش را حفظ و شرافت می بخشد چنانکه در روایتی حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند:

«اسلام غریبانه آغاز شد و به زودی غریب خواهد شد پس خوشا به حال غریبان کسانی که وقتی مردم فاسد می باشند آنان صالحند.»

images