سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

غفلت از غدیر یعنی امام غریب و تنهاست…

image_pdfimage_print

غدیر دیگری را پشت سر نهادیم، اما غدیر امتداد دارد و نهایتی برایش درحیات بشر متصور نیست، غدیر جاری و ساری در زندگی است؛ باز سلام می کنیم بر غدیر و بوسه می نهیم بر دستان صاحبش، و می طلبیم که هیچ روزمان بی غدیر مباد که:
غفلت از غدیر یعنی صفین، جمل و نهروانی دیگر
غفلت از غدیر یعنی کج فهمی و اعوجاجات ضمیر
غفلت از غدیر یعنی نفاق و وابستگی به تعلقات دنیوی
غفلت از غدیر یعنی بی جواب گذاشتن ندای” هل من ناصر ینصرنی” آخرین فرزند و وصیّ پیامبر (ص)
غفلت از غدیر یعنی فرزند پیامبر(ص) را به مسلخ و قتلگاه کشیدن
غفلت از غدیریعنی غفلت از قرآن
غفلت از غدیر یعنی به بند اسارت کشیدن امام
غفلت از غدیر یعنی مظلومیّت امام
غفلت از غدیر از یعنی استضعاف امام
غفلت از غدیر یعنی مضطرّ نمودن امام
غفلت از غدیر یعنی خائف نمودن امام
غفلت از غدیر یعنی غیبت و عزلت و غربت امام
غفلت از غدیر یعنی در انتظار نگهداشتن امام
غفلت از غدیر یعنی محرومیت فرزند از پدر
غفلت از غدیر یعنی ترویج بازار دکّان داران و میدان داری کاسبانی که با شبهه افکنی باطل را جای حق عرضه می دارند، همان دزدان دین و عقیده که حیرت و سرگردانی را در جامعه تزریق می کنند…