سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

فاطمه زهرا(س) روشنی بخش و تمییز دهنده

image_pdfimage_print

زهرا نوری است که خاصیتش روشن کردن راه و تفکیک کردن ارزشها ازضد ارزشهاست…زهرا در زمان پیروزی اسلام کفر، اسلام حق را شناساند…
زهرا در نزاع بین دو اسلام معرِّف اسلام انسانی و معرفتی از اسلام حکومتی و رسمی شد…

فاطمه تفکیک دهنده اسلام اصل از اسلام بدل شد…

فاطمه جدا کننده اسلام عدل و امامت از اسلام جور و خلافت شد…
فاطمه متمایزکننده اسلام انسان دوست، اگاهی پرور وآزادی خواه از اسلام ضد آزادی و انسان کش شد…
زهرا نمایانگراسلام برادری و عشق به اخلاق و سرکوب کننده اسلام کینه و نفرت و نسبیت اخلاق شد…
فاطمه برتری دهنده اسلام قرآن و عترت براسلام قدرت و ثروت شد…
زهرا شناساگر اسلام مجاهد فضیلت طلب از اسلام تحقیر و تبعیض استبداد و ستم شد…
و فاطمه زهرا هرچند در برهه ای از تاریخ درخشید اما تا ابد الدهر راه حق و عدالت را از کفر و نفاق و ظلم جدا نمود و برای بشریت مسیر حیات و ممات را ترسیم نمود…