سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

فرهنگ چیست ؟

image_pdfimage_print

فرهنگ به معنای ادب، شغل، محل تولد، ظاهر آراسته و … بکار می رود . فرهنگ جنبه محلی دارد تا ملی و حتی انسانی. فرهنگ ((culture لغتی است کاملا تخصصی که کاربرد عمومی پیدا کرده است و افراد به معنای متفاوتی آن را بکار می برند که شاید معنای لغوی آن را نمی دانند.
تعریف فرهنگ: به مجموعه ای از بینشها، نمادها، عملها و ارزشها فرهنگ گفته می شود.
ممیزهای فرهنگ :
۱) مقبولیت جمعی
۲) اکتسابی بودن
۳) تحول پذیری
اثرات فرهنگ: شخص از فرهنگ اثر می پذیرد و فرهنگ برای شخص رفتار تعریف می کند و در اثر تعلیم و تربیت می توان فرهنگ را تغییر داد.