سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

فصل قطع شاهرگ شیطان

image_pdfimage_print

در ایام ماه مبارک رمضان قرار داریم ومشغول ادای فریضه صوم وروزه هستیم و ببرکت این ماه ابلیس این دشمن سرسخت انسان در بند ورنجیر قرار گرفته است. این دشمن بسیار خطرناک دارای سپاه و هیمنه بزرگ بوده و به انواع حیل آشنایی دارد، مثلا: او با وسوسه در قلب و سینه والقائات خود، انسان را دنبال خواهشهای نفسانی میکشاند وبا پهن کردن تورهای صیادی ماهیان وجود آدمی را صید واو را به غفلت و رخوت و کسالت میکشاند و دارای خدم وحشم های فراوان است؛

چنانچه حضرت امام جعفر صادق (ع) طی مثالی میفرمایند:

«شیطانهای اطراف مومنان بیشتر از زنبورهای پیرامون گوشت است».

اری شیطان با کمند خطرناک طمع وخشم وشهوت بزرگانی همچون بلعم باعور و سامری را بدبخت و نابود نموده است وبا تصدیق کنندگان خود که فرزندان طمع وبرادران تعصب وسوران تکبر و جاهلان میباشند، بسیاری از جوامع را به فلاکت انداخته است.
شیطان این موجود پلید با شمشیر خود بنام شهوت پرستی وشرابخواری و حبّ مال که دام وتیرش میباشد، چه صحنه های جنایت باری را بوجود نمی آورد. حال این دشمن مکار وخطرناک ببرکت ماه صیام در بند قرار گرفته واسیر شده ولذا بهترین فرصت برای مقابله وتضعیف این جرثومه فساد است بیاییم و قوام وقدرت وتوانایی او را شکسته واز بین ببریم که سهل وساده ترین راه برای اینکار، صدقه دادن است که اتفاقا صدقه در این ماه خیلی توصیه شده است، و نیز برای کاستن رشد ونمو آن لازم است ریشه اش سوزانده شود که حبّ در راه خدا و همیاری درعمل صالح سریعا این نتیجه را میدهد و ماه مبارک رمضان با آداب وسنتهای عالی خود این امور را فراهم میکند که رسیدگی به محرومان و سیر کردن شکمهای خالی و گرسنه با افطاری دادنهای شکوهمند ازجمله این آداب است، اری بیایید بیایبد شاهرگ شیطان را قطع کنیم که بهترین فرصت است و شیطان ذلیل وخرفت وزمینگیر شده آماده باشیم که بنیانگذار فقه جعفری وامام شیعیان امام جعفر صادق (ع) میفرمایند;

«استغفار شاهرگ شیطان را قطع میکند پس برای این منظور در خلوت وجلوت در شب وروزهای این ماه بساط استغفار و توبه باز کرده وبا شور وشوق فراوان وبا صدای خفیف وصوت بلند فریاد زنیم استغفراله ربی واتوب الیه و با اقرار لسانی واعمال جوارحی وجوانحی استغفار را به اغوش کشیم و در پناهش شاهد جان دادن وقطع شاهرگ شیطان باشیم.