سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

 فلسفه ازدواج (۳)

image_pdfimage_print

تشکیل یک خانواده الهی با خطبه عقد شروع می شود که عبارت از: “متَّعتُ، زوَّجتُ، و انکحتُ” بوده و سه ۳ مرحله مهم و اساسی را برای زوجین شکل میدهد.

مرحله اول “متَّعت” می باشد که همان تمتعات جسمی و غریزی(جنسی) است. یعنی زن و مرد در آغاز زندگی فارغ از هرگونه گرفتاری از لذتهای این بخش استفاده می کنند و در ادامه زندگی هم برای شکل دهی یک زندگی محبت آمیز به همدیگر در وادی تمتع قدم برمیدارند. اگر این قسمت به هر دلیلی از طرفین با مشکل روبرو شود مراحل بعدی هم دچار اشکال خواهد شد که در این زمینه رجوع به مشاوره های مناسب کارگشا خواهد شد.

مرحله دوم “زوّجت” می باشد که همان شریک بودن و شریک ماندن است  تا آخر زندگی، که زیربنای این بخش یعنی بخش زوجیت، در تفاهم زوجین مستحکم میشود. تفاهم یعنی:

انتظار از یکدیگر به اندازه توانایی طرفین

در معنای تفاهم این نکته وجود دارد که دو طرف به دقت حرف یکدیگر را گوش بدهند و بعد از فهم درست و درک متقابل و مشترک سازی، به برداشت یکسان از اهداف یکدیگر برسند و بعبارت دیگر قصد همدیگر را خوب بفهمند.

برای حفظ و تقویت نظام زوجی خانواده و برقراری تفاهم، بایستی ارتباط و گفتگویی سالم شکل گرفته و طرفین با در نظر گرفتن سه مورد :

  • جایگاه (پدر، همسر، فرزند…)
  • روحیه ( افسرده، مضطرب، اهل ظنّ و…)
  • تیپ و حالات همدیگر(آرام، نا آرام، تن، غمگین ، شاد و دمق….)
  • قبول تفاوتهای ساختاری زن و مرد

و چون در این خانواده خدا شاهد و ناظر می باشد تمامی مراحل فوق با پناهنده شدن به خداوند و کمک گیری از عنایات حق امکانپذیر خواهد بود و سوءتفاهمات پیش آمده که اموری طبیعی می باشندبه سرعت رفع خواهد گردید. نکته مهم در این موضوع کنترل و خودداری از مچ گیری و شماتت و مخالفت در برخوردها می باشد که باعث تقویت تفاهم می شود.

مرحله سوم انکحت است که :

از توجه به آداب تمتع بحث نکاح مطرح میگردد. نکاح ماحصل سنت ازدواج و توجه به ارحام و اصلاب است.

بعبارتی مرحله نسل سازی و تربیت فرزندان صالح می باشد که با حوصله و دقت و رها شدن از اختلافات و درگیری، زوجین به این امر خواهند رسید.

درنهایت جا دارد یادآوری گردد که زوجین در یک خانواده الهی دینی باید با بکار بستن آنچه که خداوند می خواهد و دوری از نفاق و دورویی و بهره گیری از اصل صداقت که شمشیر برنده ای در پیشبرد اهداف زندگی میگردد، به سعادت و نیکبختی در زندگی دنیوی و اخروی و بهره مندی از عمل خواهند رسید.

برگرفته از جلسات مشاوره بخش خواهران سحاب اندیشه