سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

قدرت مویرگی ولایتمداری…

image_pdfimage_print

متاسفانه بدنبال برخی برنامه هایی که در راه دین و اشاعه فرهنگ مهدوی و جلب توجهات حضرت حجت برگزار می شود شرایطی از درون و برون بوجود می آید که گویا همه امکانات دست در دست هم داده و قصد تخریب روحیه انسان را دارند. ولی در حقیقت این شرایط و سردرگمیها و لحظات آشفتگی وانتقادها و افکار مخالف و تهدیدها نعمتی است که اگر غفلت نباشد همگی تبدیل به فرصتی برای قرار گرفتن بیش از پیش در مسیر صحیح زندگی ولایی خواهد بود. اما نباید این نکته را هم فراموش کرد که عدم تعریف برنامه ای کارآمد با اولویت زمانی، نیز عاملی مهم برای افتادن در شرایطی این چنینی است که موجب می شود انسان عملاً و ناخودآگاه عمله ی صاحبان برنامه شود که برای لحظه ها و آنات بشر و تطمیع و تغفیل او برنامه ای ریز دارند و همّ و غمّشان تخریب روحیه پرنشاط و با ذوق آنهاست.
قبل از پرداخت به هر بحث و مقوله ای باید گفت اگر انسان شناخت صحیحی نسبت بخود و آفریدگار خود داشته باشد و از فلسفه آمدن به دنیا و و سکونت در آن و سپس رفتنش مطلع باشد باید این سوال را بکند که چرا حق طبیعی بندگی و انتفاع از جانشین خدا راکه خدا بر انسان قائل شده را ندارد و آنگونه که باید به سر منزل مقصود نمیرسد و درعین داشتن دغدغه دینی و علاقه وشرکت درفعالیت دینی و مذهبی و امر تبلیغ، بعضاً مجموعه مملکتش در قلمرو حکومت احساس و منیّت و غریزه و عادت وریا و توهمات و کینه ها و حسادتها اسیر می شود؟ آیا مشکل در زمان و شبهه و هجمه ها و قدرت دشمن است یا در نقاط ضعف و زبونی و خلاء و وابستگیها و بی برنامگی و مدیریت در برنامه ها؟ واصلاً چرا در خلوت و جلوت زندگی مستمراً جایی برای بندگی وسرپرستی امام زمان(عج) باز نیست؟
عدم ریشه یابی وقایع، عملها و عکس العملها وعلت یابی اتفاقاتی که موجب رکود می شود چه در حوزه های فردی وچه جمعی، باعث می شود انسان در محیط و مسائل پیرامونی خود توجه نکرده و وقایع و پیش آمدها را در هر شکل و مدل بپذیرد و حتی نوع رفتار و روش و منش خود را مناسب بداند. از همین روست که در برخی برنامه ها و فعالیتهای دینی، بجای نشر زندگی ولایی با قدرت مویرگی ولایتمداری، خواه وناخواه شیاطین و حکام فرعونی وجود، سربرآورده و درراه خدمت در مسیر دین، بجای افزایش یار و یاوربرای ولیّ زمان و رشد و هم افزایی، نتیجه ای عکس گرفته می شود و بجای وسعت بخشیدن به قلمرو امامت امام، متاسفانه رگ حیاتی امام بریده می شود؛ چشم به کاتب داشتن در خدمتها و فعالیتها و مستندسازی خدمات و ثبت و باز کردن حساب روی آنها، عدم انتقاد پذیری، از جمله مواردی است که اگر انسان متوجه وجود این روحیات و نتایج حاصل از آن در خود نباشد فرصت رشد و رویش را بهنگام مهیا بودن امکانات، از انسان می گیرد و چیزی جز ساعاتی به ولیّ زمان مشغول شدن و دلخوشی چند روزه نخواهد داشت و سرانجام نوعی بی نظمی و بی هدفی و تقابلهای ظاهری و باطنی در تخریب روحیه انسان همت خواهند نمود. وامروز وظیفه در راه تبلیغ دین و فراهم نمودن شرایط ظهور آیا به غیر از تعریف برنامه های اولویت دار و دقت در برنامه ریزی و نوع فعالیت و خدمت است؟ آیا با کار و فعالیت در فرصتهای فراغت این مسئولیت خطیر به منصه ظهور خواهد رسید و آیا با این بینش رضایت حضرت ولیعصر (عج) جلب خواهد شد؟