سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

قهر یا مهر طبیعت

image_pdfimage_print

هر از چند گاهی خطّهٔ عزیز و پر مهر کشورمان، اسیر حوادث طبیعی شده و زلزله و سیل و گردباد و طوفان و آتش سوزی، مناطقی را فرا می گیرد و این حوادث افکاری را به خود مشغول می دارد و افراد لطیف به تحلیل این حوادث می پردازند؛

گروهی “قهر طبیعت” و گروه دیگر “طبع طبیعت” و حتی “مهر طبیعت” دانسته و تحلیل می کنند.
حال صرفنظر از صحت و سقم این تحلیل ها، حوادث غیر مترقبهٔ موجود، سوالات زیادی را ایجاد می کند که به بخشی از آنها اشاره می شود:

آیا طبیعت ذی شعور است یا بی شعور؟
آیا طبیعت رفتار عادلانه دارد یا ظالمانه؟
آیا طبیعت در اختیار انسان است یا برعکس؟
آیا زندگی مرفه با تعمیر یا تخریب طبیعت مهیا می شود؟
آیا با طبیعت مواسات امکانپذیر است یا نه؟
آیا طبیعت خنده رضایتمند یا گریه مظلومانه انسان را می شنود یا نه؟
آیا حوادث طبیعت تماماً خیر است یا تماماً شر یا بینابین؟
آیا فضایل یا رذایل انسانی طبیعت را متاثر می کند یا نه؟ آیا این حوادث بلا است یا نعمت؟
آیا حوادث طبیعی مصادیق دگرگونی های احوال و زمانه است یا نه؟
آیا فقر و غنای جامعه در این حوادث نقش دارند؟
آیا اسراف و اتراف در بلاها نقش ایجادی یا تاخیری دارند؟
آیا خود نمایی و تفرعن و امتیاز طلبی در طبیعت نقش دارند یا نه؟
آیا حفظ اسرار یکدیگر باعث حفظ اسرار طبیعت می شود یا نه؟
آیا قاعده انصاف یعنی هر که برخود می پسندی بر دیگران هم بپسند بر طبیعت هم جاری و ساری است یا نه؟
آیا این حوادث طبیعی نشانه بیداری یا غفلت طبیعت است؟
آیا این حوادث اصلاح یا انقلاب یا افساد است؟
آیا گهواره طبیعت با این تکان و جابجایی ساکنان خود را شاد یا ناشاد می کند؟
امید است با یافتن جواب این سوالات، بتوانیم و بتوانیم و بتوانیم حوادث طبیعت را تحلیل کنیم.