سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

لحظه سخت امتحان . . .

image_pdfimage_print

آن زمان که وارد مجلسی می شوی و دور از انتظار کسی احترامت نکند !
آن زمان که حرفی می زنی و کسانی برای نشنیده قرار گرفتن ، سخنت را قطع یا موضوع را عوض می کنند …
آن زمان که دوست داشتی و برنامه ریزی تفریح کرده بودی و مادرت زنگ می زند و درخواستی می کند …
آن زمان که کمد لباست را برای انفاق باز می کنی …
آن زمان که برای دادن صدقه انگشتانت لابلای اسکناس های کهنه و تا نخورده گردش می کند …
آن زمان که همه دور سفره مشغول خوردن دسر خوشمزه هستند و کسی متوجه نیست به تو تعارف کند …
آن زمان که قصد عوض کردن گوشی همراهت را داشتی و از تو تقاضای کمک به جمع آوری جهیزیه ای می کنند …
آن زمان که با فردی مشکل داری و جا دارد که در موضع تعریف و تمجیدش باشی …
آن زمان که در موضع «نمی دانم» قرار بگیری …
آن زمان که سینه ات پر حرف است و مجال برای گفتن مفقود …
آن زمان که در جمع، صحبتی باز شود که به صورت امانت به تو گفته شده بود …
آن زمانی که در مسافرت با کسانی هم اتاق شوی که فکرش را هم نمی کردی …