سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

لطفا نظر دهید …

image_pdfimage_print

بسیار واضح است که اولین رسالت هر تشکلی ، گماردن افراد در حوزه های مختلف با وظایف مشخص شده است . اما این گزینش اصول و شرایطی می طلبد تا انتخاب نامزد ها، بجا و منطقی انجام یابد و از فلته وار بودن و آفت های ناشی از آن جلوگیری به عمل آید .
بعد از مشخص شدن افراد واجد شرایط ، گام دوم انتخاب روش تعیین افراد برای ایفای مسئولیتهای مربوطه است که معمولا از دو روش انتخابی یا انتصابی استفاده می گردد . بی شک تا این قسمت مطلب خیلی بدیهی و محرز می باشد ، این ادامه ی مطلب است که نظر شما خواننده ی گرامی را مطالبه میکند .
دو روش فوق هر کدام شرایط خاص خود را می طلبد و در واقع این شرایط و مقتضیِ موجود است که ایجاب می کند؛ مدل انتخابی باشد یا انتصابی . در ادامه شرایط متفاوت بیان می گردد تا مدل و روش تعیین مسئولین نیز در شرایط متفاوت روشن شود .
۱- اگر افراد ، تشکل موجود را از آن خود بدانند …
۲- اگر افراد در تشکیل تشکل صاحب رأی باشند …
۳- اگر مبنای حرکت تشکل، سیر فکری افراد باشد …
در این صورت لازم است مسئولین مر بو طه با مدل انتخاباتی تعیین گردند اما
۱- اگر افراد با انگیزه های متفاوت در یک تشکل باشند …
۲- اگر افراد در تشکیل تشکل هیچ دخالتی نداشته باشند …
۳- و مبنای حرکت تشکل یک سیر فکری مشخص از پیش تعیین شده باشد …
در این جا مدل انتصابی برای تعیین مسئولین مناسب است .
و باید خاطر نشان کرد که آنچه بر اهمیت این موضوع صحه می گذارد، این است که اگر این دو روش در جای خود بکار گرفته نشوند ، تبعات منفی به بار خواهد آمد؛ به عبارت دیگر اگر بجای روش انتصابی که شناخت و انگیزه پایه ی آن است، روش انتخابی مورد نظر واقع شود به ناچار عادت ها وسلیقه ها میانه داری کرده و عوامل رکود تشکل را پایه ریزی خواهد نمود و طبل شکست به زودی بصدا در آمده و از شور و شوق افراد نیز برای ادامه فعالیت کاسته خواهد شد .
از همه مهمتر اینکه آن تشکل ، پاسداری هم برای حفاظت از اهداف خود نخواهد داشت چرا که خواستگاهش سلایق است و مقاصد و اهداف آن ، دل پسند مسئول خواهد گشت و چه بسا در راهی بیفتد که فقط دست آویز مسئولان قرار گیرد و اخلاق سطحی و شعاری از خصوصیات چنین تشکلی خواهد بود .
نکته ی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد دقت در مدل انتخابی است . یعنی اگر بنا شد به روش انتخابی مسئولین تعیین گردند افراد رأی دهنده باید به این معتقد شوند و بر این باور باشند که گزینش از روی تعصب ، ادعا ، جهل ، عجله، تقلید، نفرت، از آفتهای مدل انتخاباتی است که در صورت عدم مراعات و دقت و بی تفاوتی ، عواقب سوء غیر قابل جبران به بار آورده و نیز خسارات قابل توجهی ، امور و بخشهای پیرامون را فرا خواهد گرفت .
پس کوتاه سخن این که برنامه محوری ، وظیفه ی سترگی برای متولیان امور مذهبی و فرهنگی در ایجاد تشکلهای مختلف است، که امید می رود در تشکیل هر مجموعه ای مورد عنایت قرار بگیرد.

                                                  مشتاق نظرات شما هستیم .