سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

لیله الرغائب و خواسته ها

image_pdfimage_print

در کودکی خواسته و آرزوها صرفا برای داشتن آن اسباب بازی و یا خوراکی هست که ندارد اما “دلش” میخواهد، حتی به یکبار سوار دوچرخه شدن هم قانع هست و…

بزرگ تر که میشود دفتر و کتاب و کیف…..
کمی بزرگتر قبولی در کنکور و زبان و….
بعدها در آرزوی داشتن همسری مناسب و شرایط زندگی ایده آل…
واقعا سقف خواسته ها و تمایلات تا کجاست؟
و امروز انسان بعد از گذران دورانهای عمر، دلدادهٔ چه چیزی؟ افکار و اذهانش را چه محدود کرده و زمامدار چه هست؟
وسعت دنیای خواسته و آرزوها تا چه حد است؟
این “دل” که مطالبهٔ فصلی دارد، برای چه ها تپیده و چه ها کرده و خواهد کرد؟
آیا توجهی هست که هرکدام از خواستها فقط در همان محدوده زمانی خلاصه شده و هیچکدام ابدی نیستند؟!
خواسته دیروز، موضوع لبخند امروز و خاطرات فردا هست، نه اینکه میبایست نباشد، نه…… باید میبود، اما چگونه؟! گذشته ها که گذشته….!!!!
آری گذشته اما….
لیله الرغائبی هست که زایشگاه آرزوهای بزرگ و ابدیست…
تولد آرزوهایی که بفرض رسیدن بدانها، جاودانه است؛
و همه مشروط بر اینکه عاشقانه این شب پاس داشته شود…
آری میشود امشب کوله بار خواسته های مقطعی دنیایی را از شانه ها پایین کشید و قلبی که عرش الرحمن هست را ثانیه ای به خدا سپرد.
امشب شبی است که دَرِ صاحب کرم به هر خواسته ای باز شود اما انتخاب با خود انسان است که برای چه دق الباب کند؟!
هر خیالی شاید به کرمش به دنیای واقعیت پا بگذارد، اما کدامین خیال، واقعیتش سعادت است و رمز جاودانی؟!
شاید یکسال انتظار رسیدن این شب کشیده شده، اما کدامین آرزو شایستگی طرح دارد؟!
یامن ارجوه لکل خیر و امن سخطه عند کل شر….
امشب شب امید هست…
وعده گاه استجابت و مغفرت….

حتی به گنهکارترین بنده ها…
و تو ای انسان مختاری… و معبودت منتظر و شنوای آرزوها و امیدهایت…..
آرزو بر جوانان عیب نیست، امشب مباح هست…
امشب تمام فرشته ها از ثلث شب که بگذرد در میان کعبه به خدا برای بخشش بندگان روزه دار رجب دعا می کنند…

شب قدری دیگر… و تقدیری که با آرزوهایت رقم خواهد خورد…

قبل از بازگویی درین شب، خودت رازها و آرزوهایت را بشنو… همه به پای خودت هست اگر برسی و یا نرسی…
گوش،کن بصدای دلت چه ها میخواهد…
همرازش باش… خیرخواهش باش…. و مشاورش در خواسته هایش…
امشب دلت را تنها نگذار با هزاران آرزو، که آرزوها دلت را خواهد برد…
امشب دست دلت را بگیر و ببر به معانی ثانیه های این شب، تا تجربه کند لحظه های بودن با خالقش را… حس کند نوازش کریمانه ربّش را …
میشود امشب خواست آنچه که
در دید محدود بشر نیست…
میتوان امشب فراتر دید و به فراترها چشم دوخت.
در عین اینکه امشب از خدا میتوان خواست:
ثروت…
قدرت و … مکنت را…..
یا
همت…
عزت….
غیرت…
انتخاب با خودت است و زندگی در دنیا و اخری، پای انتخابهایت…