سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ماه رمضان ماه گریه و رفع موانع آن

image_pdfimage_print

گریه در راه خدا اثرات بسیار ارزنده ای دارد و فقط بنده محبوب خدا و فرد دارای رسالت و فرد مسئول و همچنین شخص مذنب و گنهکار و شخص خداشناس و لطیف و بصیر و عالِم می تواند گریه کند و اشک شوق یا اشک خوف و در جایی اشک ندامت و اشک حسرت از چهره جاری سازد. اشک و گریه به هر نوعی که باشد بیانگر ضمیر و قلب انسان بوده و سلامت درون آدمی را نشان می دهد و بیداری فطرت و نورانیت ذهن و فکر را به معرض نمایش می گزارد. فلذا در قرآن و احادیث گریه از جایگاه بسیار والائی برخوردار می باشد بطویکه حضرت علی(ع) می فرمایند:

«گریه چشمها و ترس دلها نشانه رحمت خدای عظیم به فرد است هرگاه این دو را در خود یافتید دعا کردن را غنیمت بشمارید».

و همچنین در احادیث آمده است که گریستن از ترس خدا، کلید رحمت بوده و دل را نورانی و ار خوگرفتن به گناه مصون میدارد و گریستن آدمی بر زمان از دست رفته اش نشانه بزرگی عظمت اوست و حضرت اما جعفرصادق(ع) نیز می فرمایند:

«هرگاه چشم غرق در اشک خود شود گرد هیچ فقر و ذلتی بر چهره آن ننشیند و هرگاه اشکها سرازیر شود خدا آن چهره را بر آتش حرام گرداند و اگر گرینده در میان امتی بگرید همه آن امت مشمول رحمت می شوند».

حال عنایتاٌ به اهمیت و اثرات اشک، امید است در این ماه رحمت و مغفرت و بخشش، بتوانیم در خلوت و جلوت از خوف و هیبت خداوندی اشک از چهره ها جاری سازیم و به برکت این ماه مغفرت موانع این حالت بزرگ را زایل سازیم که یکی از موثرترین و مهم ترین موانع اشک، خجلت و شرمساری در بین مردم از حالت گریه و زاری و صدای دلنشین ناله است که با رفع این مانع اجتماعات بندگان خدا جلوه دیگری پیدا خواهد کرد.