سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ماه مبارک رمضان ماه فضایل

image_pdfimage_print

ماه مبارک رمضان ماه فضلیتهاست، چرا که روزه دار مدتهای طولانی گرسنگی کشیده و به تفکر می پردازد و به برکت روزه کم خورده و بقدر کفاف در هزینه زندگی بسنده میکند، همچنین به برکت این ماه سخنش ذکر خدا و سکوتش تفکر و نگاهش عبرت آموز میگردد، او در این ماه عقل و خرد خود را احیا و شهوتش را اماته کرده و در راه آباد کردن آخرتش خود را به رنج می اندازد.
آری روزه دار میداند که برترین فضایل صله الهاجر یعنی صله با فرد قطع ارتباط کرده و گرفتن دست کسی است که لغزیده وانس با فرد رمیده است، فلذا او با افطاری دادن و دعا در دل شب و دعوت وتبلیغ، فقیران فرهنگی را دستگیری میکند و با تشکیل جلسات قرآنی وحدیثی، بذل علم و دانش می نماید.
انسان روزه دار با احسان کردن به آزادمنش و نیکی به اهل خیر و خوبی و نیز خوبی در حق کسی که به او بدی کرده به مجمع فضایل دست مییابد، که در روایات مروّت نامی است که دیگر فضلیت ها وخوبیها را در خود جمع کرده است.
واقعا عجیب است، شهر رمضان شهری است که واردشدگان به خود را در یک ماشین جذاب وسریع و راحت وایمن سوار کرده و به فضیلت گردی میبرد که آن ماشین دارای چهار چرخ: حکمت وعفت وقدرت وعدل بوده که سواران ببرکت آنها اصلا احساس دست اندازی در طی طریق نمیکنند، بدین ترتیب روزه دار با حلم واحسان از ضیافت الهی به حد توانش بهره برده و با شناسایی و کسب فضایل از رذیلت ها فاصله میگیرد.