سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مصادیق جهل ونادانی

image_pdfimage_print

یکی از دشمنان سرسخت انسان “جهل ونادانی” است و همواره مایه لغزش وضلالت بوده و باعث مرگ واقعی و عامل رنج و بدبختی میباشد، وتباهی همه چیز وریشه همه بدیها واصلا مخزن ومعدن رذایل است.
نادانی صخره ای است که چشمه ای از آن نمی جوشد و درختی است که شاخه اش سبز نمیشود، وزمینی است که گیاهش نمیروید و این جهل آنقدر خطرناک است که حضرت علی (ع) میفرمایند:

«به دشمن دانای خود بیشتر اطمینان داشته باش تا به دوست نادان».

حال باید دید که مصادیق جهل چیستند؟
_ فاش کردن هر دانش وعلم
_آروزی محال ودل بستن به دنیا با وجود رنجهای فراوان آن
_همچنین استفاده زود هنگام از فرصت پیش از آن که آن را کاملا بدست آوری
_ و نیز خنده ای که از روی تعجب نباشد
این ها نشانه نادانی است.
امام جعفر صادق (ع) نیز میفرمایند:

«نادانی در سه چیز است: دوست عوض کردن و مخالفت کردن بدون دلیل و برهان وسوال وتجسس از چیزهای بیهوده نادانی است، ونادانترین مردم کسی است که فریفته سخنان ستاینده چاپلوسی شود که زشت را در نظر او زیبا جلوه میدهد و خیر خواه رادشمن اومعرفی میکند».

و بالاخره بزرگترین نادانی نا آگاهی انسان از شان ومنزلت خویش است. و جور و ستم ودشمنی با مردم اوج نادانی است.