سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

“معلم” در سروده شهریار

image_pdfimage_print

مى‏توان در سایه اش آموختن
گنج عشق جاودان اندوختن
اول از استاد یاد آموختیم
پس سویداى سواد آموختیم
از پدر گر قالب تن یافتیم
از معلم جان روشن یافتیم
اى معلم چون کنم توصیف تو
چون خدا مشکل توان تعریف تو
اى تو کشتى نجات روح ما
اى به طوفان جهالت نوح ما
یک پدر بخشنده آب و گل است
یک پدر روشنگر جان و دل است
لیک اگر پرسى کدامین برترین
آنکه دین آموزد و علم و یقین