سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

معلم عصاره ایثار و عشق…

image_pdfimage_print

معلم باغبان باغ همیشه بهار است، نفسهایش رسول روشنائی باغ و کلامش چون ابری بهاری است که قطرات ناب باران را برگلهای تشنه ی باغ هدیه می کند و تنها غم و رنجش از بیم خزان است و باد هرزه گرد پاییز…
معلم راهنمایی است که جاده سبز “خرد و دانش” را نشانگر است … بوی امید و بالندگی در کلامش جاویدان و ابدی است و هیچگاه خستگی را در کلام و چهره اش نمی توان یافت …
معلم چون رودی است که آبهای کم عمق را به هم پیوسته و به اقیانوس ژرف حقیقت پیوند می دهد…
آه دل سوخته اش نشان از خیرخواهی است و غم پوشیده در نگاهش نشانگر سنگینی بار رسالتش …
اوست که الفبای دین را با عشق و صفا می آموزد و مکتبش را با سخنان ناب و آسمانی از عطر گلهای بهشتی آکنده می سازد…
معلم سنگ صبور دلهای پرآشوب است وآرام بخش و مرهم و محرم غم دلهای مضطرب و ناآرام…
معلم عصاره ایثار و عشق است که با ایمان و اخلاص احرام بسته و عاشقانه در سرزمین تعلیم و تربیت طواف می کند…

درود و سلام و عمربا عزت وبرکات و موهبات خاص خدا بر این عاشقان و دلباختگان
کـــوی علــم آمـــوزی و
دانش پروری باد
و
ایام متبرک به نامش خجسته