سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

نشان پویایی جامعه

image_pdfimage_print

انیس گنج تنهایی کتاب است     فروغ صبح دانایی کتاب است

یکی از موضوعاتی که برازنده جامعه فرهنگی کشورمان است و گاهی اوقات در اثر اقتضائیاتی که بر روزمرگی زندگی سایه می افکند مورد غفلت واقع شده وکمتر توجه میگردد، مسئله کتاب و کتابخوانی است. موهبتها و اتفاقات خوب و شگفت و آثاروضعی کتاب بسیار روشن است و برای یک جامعه روبه رشد و در حال توسعه، اِلِمان و جزو نشانه پویایی آن بشمار می آید که می بایست دقتها به آن معطوف شود.

بر روی موضوع کتاب از دوبُعد بررسی عمیق باید صورت پذیرد، هم از بعد توسعه کتاب و کتابخانه ها و هم از بعد توسعه و ایجاد انگیزش برای کتابخوانی و این ضرورت هر زمانی این مبحث می باشد. اگر در باب تالیف و نشر وتوسعه کتابخانه ها فعالیتهایی انجام می یابد، در کنار آن ترویج و تبلیغ برای خرید کتاب و کتابخوانی هم باید از سوی سازمانها و نهادهای مربوطه و هر مجموعه ای که به ضرورت این موضوع پی برده است، تلاشهایی انجام یابد.
آنچه در خصوص زیرمجموعه عرضه کتاب باید مورد دقت باشد، تالیف کتب بر اساس نیاز جامعه و به زبان و سبک آنروز است، بعبارت دیگر اکتفا به آثار گذشتگان با متون منحصر به شرایط آن زمان و یا ترجمه کتب و اتشار آنها برای جامعه ای متفاوت از آن سالها در حقیقیت سیاست مقبول و معبر هوشمندانه ای نیست، فلذا در این عرصه توجه به نیاز و سبک و سیاق زمان امر بسیار مهمی است، و در این راستا بر روی دو مساله باید عنایت ویژه داشت:
تقویت نویسندگان در نگارش کتب ضروری و با الفبای روز (که نویسنده خود بیشتر باید به این مسئله توجه نماید)

حرفه ای نمودن نویسندگان جهت ایجاد فرصت لازم برای نویسندگی و تالیف در عرضه مطلوب کتاب (یعنی اگر نویسنده ای ماهر و حرفه ای هم باشد اما معشیت او از راه نویسندگی تامین نگردد، قطعا اینکار به حاشیه کشیده شده و فراغت او را پر خواهد کرد و اینگونه کار فرهنگی ثمره ای بسزا نخواهد داشت).
از طرف دیگر ایجاد انگیزش برای مطالعه در قشرهای مختلف جامعه نیز، خود نیاز به روشها و متدهای کارآمد دارد. تقاضا برای کتاب از سوی جامعه تقویت کننده بازوی عرضه کتاب به مخاطبین است. امروزه میزان گلایه مندی از کم شدن اقبال اجتماعی جامعه، رضایت متصدیان امور را به حداقل رسانده است بطوریکه بصورت معضل در محافل مطرح میگردد.
مطالعه و دانستن اهمیت آن از جامعه ای مثل ایران که مسبوق به سابقه در این زمینه است بیشتر انتظار میرود، در اینکه شاخص مطالعه چیست و برای اینکه یک فرد از جهت مطالعه سنجش شود معیار و مبنا چیست، اختلاف نظرهایی وجود دارد، هستند کسانی که خواندن دعاها، خواندن قرآن، فضاهای سایبری، کتابهای گویا ، مطالعه ژورنالیستی و خواندن پیامها و ایمیل، حتی خواندن زیرنویسهای فیلمها و یا خواندن کتب درسی را مطالعه پنداشته و آماری با این اتفاقات از مطالعه خود ارائه می دهند، اما در حقیقت مطالعه و شاخص اصلی آن، هدفمند بودن مطالعه و مورد علاقه بودن آن می باشد وگرنه یک دانش آموز یا دانشجو در طی سه ماه یک کتاب قطور را از سر تکلیف خوانده و پاس می کند، ولی نتیجه این مطالعه با نتیجه مطالعه ای که از سر علاقه و شوق و نیاز باشد قطعا متفاوت است.
پس مطالعه موظفی در تعریف کتابخوانی و در مقیاسها، جزو مطالعات نمی گنجد ویا حداقل مطالعه مفید پنداشته نمی شود، وآمار مطلوب در عرصه توسعه کتابخوانی باید بر اساس مطالعه افراد طبق سلیقه و تعداد ورورد افراد کتاب نخوان به جرگه کتابخوانها باید باشد.
جهت برون رفت از اوضاع کنونی برای بُعد کتابخوانی نیز، روشهایی را میتوان اتخاذ کرد، برای مثال، میتوان با راهکارهای زیر وارد عمل شد:
تغییر افکار حاکم بر مردم و کنار زدن تفکر زودبازدهی در عرصه کتابخوانی (در کنار تبلیغاتهای منفعت طلبانه و قرعه ای و شانسی و زود بازده که قشر اعظم جامعه را به خود گرفتار نموده، میشود با تبلیغات گسترده و برجسته نمودن فقدهای حاکم از عدم مطالعه قدمی در این مسیر برداشت. روشنگری برای مردم که اگر کتاب نخواند ممکن است نیازهای فیزیکی هم از راه درست تامین نشود، شاید کمی سخت بنظر آید و زمان خاص طلبد، اما نتیجه بخش خواهد بود).
معرفی کتب برای سلایق و بافتهای مذهبی مختلف
آماده نمودن پکیجهای فرهنگی در مناسبتهای مختلف
گنجاندن جملاتی در رابطه با کتابخوانی در ارتباطات میان فردی از قبیل: پرسش از آخرین کتاب خوانده شده، یا پرسش از آخرین موضوع مورد مطالعه
انتقال حظّ و لذت مطالعه از کتاب به دوستان و هم نشینان و ….
فرهنگ سازی و رسوخ مطالعه بدون تحکُّم و بدون آییننامه و قانون و ترویج و تبلیغ  از جایگاه نزّ و رشد افراد بطوریکه در شخصیت و روش و منش فرد تغییر صورت گیرد.
ایجاد ایستگاههای مطالعه و کتابخانه های سیّار در اماکن عمومی (توزیع مویرگی کتاب)
تبیین نقش تربیتی و محوری مادران در این زمینه
ایجاد باوربه زیرساخت توسعه کشور بودن کتاب
اختصاص دادن هزینه ای در سبد هزینه های زندگی
ایجاد زنگ و محمل کتابخوانی
هدیه کتاب در خور سلیقه افراد به افراد

باید دانست که کتاب، محصول فربه شدن اندیشه و افکار و هنرها و ذوقهای یکفرد است که عاشقانه به افراد دیگر هدیه می کند و هیچ چیز حتی فضای سایبر و محیطها و رسانه ها نمی توانند جایگزین مطالعه کاغذی که سبکی پایدارتر و ماندگارتر است، شده و موجب منزوی شدن کتاب شوند؛ لذا بنابه فرموده مقام رهبری که فرمودند: «اگر در صدد هم افزایی آحاد خود از لحاظ فکر و تجربه و ذوق و هنر هستیم باید ارتباط با کتاب بیشتر شود. ..کتاب پدیده ای ذی قیمت است » باید در این زمینه اهتمام ورزید.
پس مغتنم شمردن این محصولات که یک نویسنده برای ارائه آن مرارتها کشیده و تلاشها انجام داده در کنار پیشرفتهای دیگر،حائز اهمیت است. در عصری که با اشکال جدید کتاب و چند رسانه ای بودن آن مواجه هستیم برای پرفروغتر شدن مطالعه آنهم بصورت سبک کاغذی، با وجود هجمه های زیاد افکارغلط و انحرافی، مشورت و یافتن راهکارهای موثر و همکاری برای عملیاتی نمودن این روشها، بر همگان علی الخصوص آنانکه در عرصه ها و کانونهای فرهنگی فعالیت دارند بسیار مهم است، انجام فعالیتهایی برای هضم فرهنگهای خارج از اسلام و توفق یافتن بر آنها، نیازمند ترویج کتاب و کتابخوانی در همه سطوح جامعه است، نباید از مواجهه با نشر الکترونیک کتابها نا امیدی ونگرانی حاصل شود و از فعالیت و تلاش بازدارد، چراکه هیچگاه در این عرصه ها این اتفاق نخواهد افتاد، چنانچه تلوزیون جای سینما را نگرفت و اینترنت جایگزین تلفن نشد و … بلکه همگی ارزش و کاربرد خود را حفظ نمودند.

از یاد نبریم که جامعه پویا هم به نویسندگان ماهر و بروز وهم به مخاطبان علاقمند و پر ذوق نیازمند است.

کتاب

مطالعه بیشتر