سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

نولار آخی

image_pdfimage_print

اگر توقع داری به تو زنگ بزنند نولار آخی تو زنگ بزنی و احوال پرسشان شوی؟
اگر کسی ترا عصبانی نمود نولار آخی او را ببخشی؟
اگر در جایی حال تو را گرفتند نولار آخی با خوبی جوابشان را بدهی؟
اگر برایت کادوی مناسب نیاوردند نولار آخی تو بهترین کادو را برایشان ببری؟
اگر به مهمانی دعوتت نکردند نولار آخی تو آنها را دعوت کنی؟
اگر از تو نظر نخواستند نولار آخی بازهم خیر خواهشان باشی؟
اگر چیزی را از تو پنهان کردند نولار آخی تو پیگیر نشوی و به دروغ گفتن مجبورشان نکنی؟
اگر آمادگی پذیرش مهمان نداری نولار آخی تعارف بیجا نکنی؟
اگر به جشن عروسی دعوت شدی نولار آخی لباس تکراری بپوشی؟
اگر برای چندمین بار به زیارت می روی نولار آخی دیگران را مطلع نکرده و به زحمت نیندازی؟
اگر انفاقی در راه خدا کردی نولار آخی آنرا به گوش دیگران نرسانی؟
اگر توان و استعداد کاری را نداری نولار آخی سراغ آنچه که توانش را داری بروی؟
اگر حرفی را فقط شنیده ای و اطمینان به حقیقتش نداری نولار آخی آنرا در جای دیگر بازگو نکنی؟