سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

هشدار به عالمان! (هفت گروه عالمان در هفت طبقه جهنم)

image_pdfimage_print

حضرت امام جعفر صادق (ع) در روایتی می فرمایند :
برخی از عالمان دوست دارند که دانش گردآورند و دوست نمی دارند که از آنچه گرد آورده اند به دیگران بیاموزند ،اینان در طبقه ی نخست جهنم جای دارند ؛
برخی دیگر از عالمان هنگامی که موعظه شوند از قبول آن سربار میزنند و چون خودشان موعظه کنند بد رفتاری و درشت خویی می کنند اینان در طبقه ی دوم جهنم خواهند بود ؛
دسته ی دیگر عالمان ، علم را برای ثروتمندان و طبقات برتر نقل و مطرح می کنند و آن را میان مستمندان و بیچارگان نمی آورند، اینان در طبقه سوم جهنم خواهند بود ؛
برخی از عالمان در علم خود از روش جباران و شاهان پیروی می کنند ، اگر سخنی از آنها رد و یا اندکی در حق آنها کوتاهی شود خشمگین می شوند ، اینان در طبقه چهارم جهنم خواهند بود ؛
دسته ای از عالمان احادیث یهود و نصارا بدست می آورند تا دانش آنها افزون و گفتنی های آنها زیاد گردد ، اینان در طبقه پنجم جهنم خواهند بود ؛
شماری از عالمان خود را مرجع فتوا قرار می دهند و می گویند مسایل را از ما بپرسید در حالی که شاید یک حرف آنها هم درست نباشد و خداوند متکلمان را دوست نمی دارد ، اینان در طبقه ششم جهنم جای خواهند گرفت ؛
و گروهی از عالمان، علم را مایه نخوت و اظهار خود قرار می دهند ، اینان در طبقه هفتم جهنم خواهند بود.
منبع : کتاب “خصال” مرحوم شیخ صدوق