سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

هشدار !! روایت بعثت فقط از طریق معصوم

image_pdfimage_print

در روایات بعثت و مبعث پیامبر رحمت پنج راوی وجود دارند که سند این روایات به ایشان میرسد که عبارتند از: عایشه وعبداله بن شداد، عبیدبن عمیر، عبداله بن عباس وعروه بن زبیر. حال باید گفت که هیچکدام از این افراد در عصر حادثه حضور ندارند ودر آن زمان هنوز متولد نشده بودند علاوه بر آن یک حادثه را جز حضور در آن و یا شنیدن از حاضران وشاهدان عینی آن نمیتوان نقل کرد، و مهمتر از همه باید در بیان حادثه از غرض وحبّ وبغض ومنافع خود چشم پوشی کرد که متاسفانه این عوامل، بعضی یا تمام عوامل در راویان جریان بعثت وجود نداشت و لذا روایات آنها از جریان مبعث اشتباهات فاحشی دارد که:
تایید بعثت توسط ورقه بن نوفل مسیحی، یا ترجمه غلط آیات اولیه نازل شده قرآن و ترس وشبهه پیامبر از جریان وحی از جمله آن انحرافات است و معتبر دانستن روایات این راویان در مورد عید مبعث سی وپنج اشکال عمده ایجاد کرده وبهانه به دست دشمنان اسلام میدهد تا ایجاد شک وشبهه در اصل و فروعات دین اسلام و رسالت حضرت پیامبر بنمایند.
حال برای شنیدن حقیقت ماجرای بعثت باید به امامان معصوم رجوع نمود واز آنها داستان مبعث را شنید، چنانچه در روایتی حضرت امام هادی (ع) ضمن بیان شیوه وسلوک پیامبر قبل از بعثت به لحظه نزول اولین وحی اشاره کرده میفرمایند:

«جبرییل بسوی پیامبر آمد و بازوی او را گرفت و سخت تکان داد وگفت: ای محمد بخوان گفت: چه بخوانم گفت: نام خدایت را …….. پیامبر از اینکه مبادا قریش نبوت او را تکذیب کنند وجن زده بدانند هراسان گردید».
ودر روایت دیگری امام جعفرصادق (ع) میفرمایند:

«خداوند بر پیامبرخود سکینه و آرامش فرو فرستاد و آنچه از جانب خدا میرسید گویا آنرا میدید و …..» .
بهر حال برای دریافت صحیح وصریح اتفاقات جهان اسلام باید به مکتب معصومین رفته وشاگردان کلاس قال الباقر(ع) وقال الصادق(ع) وقال الرضا(ع) شد.