سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ویژگی های انسان معنوی

image_pdfimage_print

انسان معنوی هیچوقت از فعالیت نمی ایستد و هرگز نا امید نیست. انسان معنوی به وضع موجودش اکتفا نمی کند و تمامی دردها و رنج ها برایش قابل تحمل است.
او خود را مسئول سرنوشت خود می داند بنابراین همه تقصیرها و کمی و کاستی هایش را به گردن دیگران نمی اندازد. انسان معنوی کمترین مصرف و بیشترین تولید را دارد و دستِ گیرنده اش حداقل و دستِ دهنده اش حداکثر است.
او از سه اصل کینه ، نفرت و خشم به دور است و مناسبت های اجتماعی او بر سه اصل عدالت ، احسان و محبت استوار است.
با محبت درون خود را صفا و صیقل می دهد و بیرون خود را با عدالت و احسان زیبا می نماید. او با مال حفظ آبرو می کند و قدر خوبی دیگران را می داند. خدا را شاکر است و در عین اینکه خود را از دیگران برتر نمی داند خود را بس دوست می دارد.