سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

پرورش روح انسان در مدینه ی فاضله

image_pdfimage_print

در چندین قرنی که بشر در کره ی خاکی زیست نموده، تمامی تلاش و کوشش انسان در رسیدن و کسب آرامش و آسایش جسم و تن خاکیش بوده و در این راه تمامی امکانات و تکنولوژی های روز را به کار بسته و از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند؛ اما زهی خیال باطل که آن آسایش جسمی که به دنبالش است در این برهه و بی ظهور حجت زمین قابل تأمین نیست، چرا که دنیا، بی امام همیشه آمیخته با سختی غیر قابل تحمل است، لذا آنانکه به صورت تک بعدی در این مسیر می افتند در نهایت به یک سردرگمی و پوچی می رسند که برخلاف هدف از خلقتشان می باشد. نظام تک بعدی و انسان محوری صرف، آن نظامی نیست که بتواند جوابگوی حتی نیازهای فیزیکی اش باشد.

 
اما در دولت کریمه و مدینه ی فاضله ای که به دست توانای موعود امم حضرت مهدی(عج) ایجاد می شود، فقط سخن از رفاه تن و آسایش جسم نیست، بلکه به تمامی ابعاد انسان نظر داشته و در صدد رشد متوازن و هماهنگ با هدف خلقت او بوده و در این راستا برنامه ریزی وجود دارد  و این یعنی تحقق بهشت آسمانی در زمین.

 

تربیت و پرورش روح انسان در این نظام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که آرامش و آسایش تن و جسم نیز در سایه ی این نوع پرورش و تربیت حاصل می گردد. در این برهه ی زمان، آرمانی که همگان به نوعی و با اعتقاد خودشان در انتظارش به سر می برند، انسانهایی با روح والا پرورش خواهند یافت تا جوامع انسانی و صالح را بنا نهند. در این آرمان شهر مهدوی و مدینه ی فاضله انسان هایی که خود را در مسیر هدایت امام قرار دهند، در کنار عرضه و اتمام نعمت های زمین و وفور ثروت ، به اکمال و رشد فضایل روحی و اخلاقی نیز دست خواهند یافت، در آن دولت کینه ها زدوده شده و نامردی ها و نفاق ها به جوانمردی و یکرنگی تبدیل شده و در چنین بستری که عدالت و امنیتی که حضرت فراهم خواهد کرد به معنای اصلی اش تحقق خواهد یافت و بدین ترتیب انسان در این مدینه به وجود گرامی حضرتش به آرمان و آرزوی خود دست خواهد یافت.

 

Salehin1435029638179c7a567c7365062f4d1f36e5356754.jpg1

به امید آن روز