سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

پنج سفارش مهم از پنجمین امام …

image_pdfimage_print

۱-بسیار شمردن روزی اندک :

«یا جابر استکثر لنفسک من اللّه قلیل الرّزق تخلّصاً الی الشکر»

«ای جابر همان روزی اندک از طرف خدا را برای خود بسیار شمار، تا از عهده شکر درآیی».

 

۲- اندک شمردن طاعت کثیر:

«و استقلل من نفسک کثیر الطّاعه للّه ازراءٌ علی النّفس و تعرّضاً للعفو»

«طاعت بسیار خود از خدا را کم بشمار تا از این راه بر نفس خرده گیری (یا آن را زبون سازی) و خود را در معرض گذشت (خداوند) قرار دهی».

۳- دفع شرّ با علم:

«وادفع عن نفسک حاضر الشّرّ بحاضر العلم»

«شر موجود را به وسیله دانش و معرفت موجود از خود دورگردان».

۴- استفاده مخلصانه از علم حاضر:

«واستعمل حاضر العلم بخالص العمل»

« دانش موجود را به وسیله عمل خالص به کار بند».

۵- حفظ اخلاص با هوشیاری:

 

«و تحرّز فی خالص العمل من عظیم الغفله بشدّه التیّقظ»

«و در عمل خالص که انجام می دهی خود را با بیداری و هوشیاری تمام، از غفلت بزرگ نگهدار».