سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

پیامبر قبل از پیامبری

image_pdfimage_print

یکی از روشهایی که منجر به اطاعت بی چون و چرا و بی سبب و علت از یک شخصیت میگردد، محبت و عشق ورزی به آن شخصی است که در اثر دیدن  فضایل اخلاقی و داشتن اعتماد و حسن خلق، در یکفرد ایجاد میشود.