سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

پیامدهای روحی و اخلاقی نهضت عاشورا

image_pdfimage_print

o برانگیختگی روحی و انقلاب علیه خود
o ایجاد تحول و شورش علیه خود
o بیداری وجدان خفته مردم
o برانگیختگی موجی شدید از احساس گناه در وجدان مسلمانان
o شعله وری قیام و دست شستن از جان
o تقویت نفرت و دشمنی با عاملان فاجعه کربلا
o برانگیختگی روحیه مبارزه جویی و طرد اخلاق تسلیم پذیری و یأس آفرینی در میان مسلمانان
o ارزشمند تر شدن پایبندی به اصول، صراحت در گفتار، زیر بار ظلم نرفتن
o عظمت یافتن قاطعیت در عمل و کوچک شمردن مشکلات