سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

پیام مبعث…

image_pdfimage_print

امروز پیام مبعث، پیام خیزش انسان و صعود از خاک تا افلاک است.

امروز پیام مبعث، پیام بعثت عام به منتظران مدینه فاضله حضرت مهدی(عج) است.

امروز پیام مبعث، پیام مراقبت و معاهدت و قبول مسؤلیت است.

امروز پیام مبعث، پیام پناه دهی به بی پناهان و آوارگان است.

امروز پیام مبعث، پیام تمهید و تجهیز برای مبارزه با عوام فریبی و عوام زدگی است.

امروز پیام مبعث، پیام در هم شکستن اهداف مدیران ذلت و تاجران و طماعان دین است.

امروز پیام مبعث، پیام رویکرد به تعلیم و سالم سازی بعد از شناسایی و محاصره و مهارجاهلیت مدرن است.

امروز پیام مبعث، پیام ابلاغ بودن و چگونه بودن و چه بودن بجای خوردن و خوابیدن و لَمیدن است.

امروز مبعث فریاد و ناله از بی تفاوتی و بی خیالی و تعویق سر میدهد و برانگیختن نفسهایی را خواهان است که ماهیت جاهلیت مدرن را که تن پوشی از زیبایی و جمال بر اندام خود دارد، افشاگری کند.

جاهلیتی که به جای  تعصب به قبیله و نژاد ، تعصب به گربه وسگ دارد…

جاهلیتی که به جای تعصب کورکورانه از آباء و اجداد ، تقلید کورکورانه از غرب و انحرافاتش را تبلیغ میکند… .

جاهلیتی که از پیشرفت علمی و نوآوریش ، بازی و لهو و اسراف و ِاتراف عاید مردم عصرش شده است!