سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

چهارده خصلت از یکصد و سه خصلت مومنین از دیدگاه حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)

image_pdfimage_print

حضرت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند : از صفات مؤمن این است که؛
دارای جولان فکری، آوازه اش بلند، دانشش زیاد، بردباریش عظیم، نزاع و دعوایش نیکو، نسبت به مراجعین خود کریم و دارای وسعت صدر است .
در درون خویش بیشتر از تمام مردم احساس ذلت می کند .
خنده اش تبسم، اجتماعش آموزش و اگر با اهل دنیا حرکت کند از همه آنها زرنگ تر، اگر با اهل آخرت حرکت کند از همه ی آنها پارساتر است.
در لغزش برادر دینی اش اهل عاطفه و مراعات کننده دوستی قدیم است .