سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

چه چیز مناسب کدام دنیا؟

image_pdfimage_print

ماه شعبان المعظم نیز از راه رسید و حدود یکماه فرصت برای آمادگی جهت ورود به ماه رمضان باقیست. با تفکری در گذر زمان این نتیجه بدست می آید که تمامی زمانها یک فرصت است و زمانهای خاص بمانند سکوی پرتاب، تا ره چندین ساله در این ایام چند شبه طی شود، البته با پیش فرض اینکه انسان با مقتضیات زمانه ای که در آن قرار گرفته آشنا باشد.

دنیا نسبت به آخرت بمانند دنیای رَحِم به دنیای مادیست، بدین نحو که در زندگی رحمی چیزهایی وجود دارد که در زندگی دنیوی به درد نمی خورد مانند بند ناف اما جهت آمادگی برای زندگی در زندگی مادی ضروریست و چیزهایی وجود داشت که در زندگی رحمی به درد نمی خورد، ماننده چشم، حس بویائی… غرض از این مطلب این است که برای دنیا کارها و برنامه هایی ردیف شده است که در آخرت انجام و جبرانش ممکن نیست ، عدم رسیدگی به این امور در این ایام و مشغول شدن به صرف کارهای دنیوی به مانند بند ناف است که فقط در رحم به درد می خورد و با ورود به این دنیا کارکردش را از دست میدهد.
گرفتن زندگی دنیوی محض، صرفا انتخاب زندگی غریزی و حیوانی است، در حالیکه انسان ارزش وجودی داشته و خداوند شعور زیستن با هویت را به او اعطا کرده است. انسان ژن خلیفه اللهی دارد، و باید خود را هر لحظه به خدای خود که جانشین او شده نزدیکتر نماید و صفات او را در خود متجلی نماید، که غرق شدن در زندگی غریزی کاملا دور گشتن از این نقش است. فلسفه ظاهر شدن عورت حضرت آدم(ع) پس از ترک اولی را میتوان اینگونه تحلیل نمود که هر گناهی نزدیک شدن به زندگی غریزی و دور شدن از زندگی حیّ و متعالیست واین در حالی است که ایشان معصیت و نافرمانی خدا را انجام نداده بود و طبق روایات ترک اولی بود و بس.
خداوند از سر فضلش این ایام را با این ویژگیها برای انسان فرصتی ساخته است تا بتواند بُعد غریزی و بعد معنوی را به حد تعادل رسانده و بتدریج ازآن فراتر رود. فرصت سوزی و بی توجهی به ایام چیزی است که در قرآن و روایات از آن به خسارت و غبن تعبیر شده است که قابل جبران نیست. هر چند این ایام تکرار خواهد شد اما آنچه هست عقب افتادن از قافله رهپویان سعادت و خیر اخروی است. لذا تا عمراست و این ایام درک می شود بهرهمندی از آنها در اختیار انسان است. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) می فرماید:

اِنَّ لِرَبِّکُم فی اَیَّام دَهرِکُم نَفَحاتٍ اَلا فَتَعَرَّضوالَها»

«همانا برای پروردگارتان در ایام روزگار شما نسیم هایی است ، آگاه باشید پس تعرض نکنید از آن».

بخششهای چند ساله گناهان با استغفارها، و روزه ها و ارتباط و انس بیشتر با خدا و کتاب خدا و اولیای خدا، نه تنها ثقل و سنگینی ندارد بلکه موجب سبکبالی و شده و سنگینی دردها و مشکلات دنیوی را نیز بر انسان سبک می کند.