سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

چه کسی مشتاق چه کسی و چه چیزی؟(بدون شرح، برگرفته از روایات)

image_pdfimage_print

• بهشت مشتاق آنکس که با تواضع با خدمتکارش هم سفره شده. . .
• بهشت مشتاق طالبان رضای خدا. . .
• بهشت مشتاق آنانکه زمانیکه مردم در خوابند به نماز شب می ایستندو با خدای خویش رازونیازو نازمی کنند. . .
• بهشت مشتاق سبقت گیران وسرعت گیران درکارهای نیک. . .
• بهشت مشتاق سلمان وعاشق تراز سلمان به بهشت. . .
• حوریان وغِلمانان بهشتی مشتاق گریه کنندگان برامام حسین(ع). . .
• جهنم وآتش مشتاق دشمنان علی(ع). . .
• فرشتگان مشتاق دوستی با دانش آموختگانی که دانش آنها انیس در وحشت ورفیق تنهایی و سلاح برعلیه دشمن وزیور نزد دوست و نیز آثارشان مورد اقتباس. . .
• ملائک وسماوات مشتاق رؤیت علی(ع)بیشترازاشتیاق مادربه فرزندبعدازفوت نُه فرزندش. . .
• حضرت علی(ع)مشتاق دانشمندانی که علم ودانش باحقیقت های ایمان به ایشان روی آورده وآنچه نادان از آن وحشت دارند،اینان اُنس وخوگرفته اند،وعلم ودانش رادردلهای آنانکه شبیه خودهستندکشت می کنند. . .
• مردم با اخلاص همچو پرندگان که میل به آشیان دارندمشتاق لقای امام زمان(عج). . .
• پیامبر(ص) مشتاق دیدن برادرانی که اوراندیده عاشق سیره اش شده اندوآنرابه مردم میرسانند. . .
• امام علی(ع)مشتاق وشیفته ی دیدار افرادی که بخاطرحفظ دین ازمردم می گریزند و چنانچه درجمع باشند شناخته نشوندواگرغائب باشند جستجو نگردند. . .
• خدا مشتاق صدای مؤمنان هنگام دعا. . .
• دیدگانی که از عواقب خویش نگرانند مشتاق دعا. . .
• متقین مشتاق وحریص علم آموزی. . .
• جدوجهدکنندگان مشتاق بهشت. . .
• خانه های مدینه مشتاق خانه هایی که شهدای کربلا درآن ها اقامت گزیده اند. . .