سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

کلیدهای موفقیت در محیط مجازی

image_pdfimage_print

o آشنا بودن به فرهنگ محیط مجازی
o تقیّد به حفظ زمان در محیط مجازی
o شفاف سازی نیاز ورود به محیط مجازی
o اعتقاد به کسب تجربیات حقیقی در محیط مجازی
o اعتقاد به فارغ شدن از دنیای حقیقی در محیط مجازی
o اعتقاد به تحت تأثیر قرار گرفتن حواس پنجگانه با واقعیتهای مجازی در محیط مجازی
o سازش انگیزه ها و تسریع کارهای حقیقی در محیط مجازی
o اعتقاد به ارتباط درونی انسانها بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی در محیط مجازی
o اعتقاد به بهترین محمل بودن اشاعه ی فحشاء و منکرات و نیز معروف و ممدوحاتِ محیط مجازی
اخطار: دنیای پر احساس مجازی برای غرق شدن مخاطبین خود، اطلاعات را با حداکثر وسعت، انتقال می دهد.
هدف سیاه نمایی یا مبتذل نشان دادن محیط مجازی نیست، اما باید به فکر معضلات هم بود.