سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

گروه مبغوضین

image_pdfimage_print

پروردگار متعال در عین رحمت و رحمانیت خود، قهار بوده و اشخاصی را به شدت غضب نموده و از رحمت خود دور می‌فرماید؛ این گروه در روایات و احادیث به عنوان مبغوضین یاد شده‌اند که عبارتند از:

 • پیر مرد زناکار
 • توانگر ستمکار
 • تهیدست گردن فراز و گدای سمج
 • انسان وقیح وگستاخ در گناهان
 • صاحب آرزوی دراز
 • بدکردار
 • انسان بخیل
 • دشنام گوی زشت گفتار
 • پیرمرد نادان
 • کسی که به دنیا عالِم و به آخرت جاهل است
 • کسی که در شب مثل نعشی می‌افتد و در روز مانند الاغ است
 • هر کسی که در خانه‌اش به او تجاوز می‌شود و او نمی‌جنگد
 • کسی که به برادرانش روترشی کند
 • کسی که پشت سر دیگران بدگویی می‌کند
 • توانگر بخیل
 • کسی که تمام همّ و غمّش، شکمبارگی و شهوترانی باشد
 • کسی که هنگام غذا خوردن نام و حمد خدا نمی‌گوید
 • کسی که بی دلیل زیاد می‌خندد