سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

یک توصیه قدیمی به نوجوانان و جوانان

image_pdfimage_print

توصیه به نوجوانان و جوانان از طرف بزرگان و والدین، سنت بسیار حسنه ای است که در طول تاریخ به آن عمل می شده است و در طول تاریخ صاحبان تجربه و بزرگان و معمّرین برای هدایت نسل نوجوان و جوان و انتقال تجربیات خود به نسل جدید، سفارشات زیادی به آنان میکردند و به این امر اهمیت زیادی می دادند و اینطوری فرهنگ شده بود که در یک  مجلسی که نوجوانان و میانسالان و بزرگسالان جمع می شدند، نوجوانان با شور و علاقه زیاد از بزرگسالان نصیحت خواسته و بزرگسالان با شور و علاقه زیاد آنان را توصیه می کردند. مثلا چنین نصیحت می کردند:

« در وقت فراغت، وقتی از خانه بیرون می روید و می خواهید کنار یک مغازه ای نشسته و از اوقات فراغت خود استفاده کنید، یا کنار بازار ورّاقها بنشینید، یا کنار بازار زرّادها. در کنار بازار و مغازه های ورّاق ها، سخن از صحافی، کتاب و نسخه و خرید و فروش کتاب و نسخ خطی و بحثهای علمی است و در کنار بازار زرّادها سخن از اسلحه و جنگجویی و شمشیر و خرید و فروش شمشیر و سلحشوری و مبارزات و جنگجوئی است. »

یعنی بزرگان جوانان را سفارش می کردند که وقت خود را در کنار کتابخانه و یا کنار شمشیر فروشی بگذرانند و اوقات خود را برای کسب فهم و دانش و یا شهامت و مجاهده طی نمایند، یا عقل و درایت نظامی کسب کنند؛ ولی صد حیف که اینک به دلایل مختلف این سنت حسنه، پند و اندرز و توصیه و نصیحت به نوجوانان و جوانان از طرف بزرگسالان کم رنگ شده و چه فجایعی که از این بی توجهی گریبانگیر نسل پویای جوان و نوجوان شده است.