سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

یک داستان یک تذکر

image_pdfimage_print

راز آفرینش مگس

منصور دوانیقی قطعا آشنای محاضر شریف است که از خلفای بسیار ظالم و جبار سلسله عباسی بود. روزی از روزها یک مگس جسور صورت نحس این حاکم مستبد را محل جولان و میدان فعالیت خود قرار داده و

مرتب بر لب و لوچه اش فرود می امد و سپس از آنجا برخاسته و بر بینی و چشم و و پیشانی او نشست و برخاستهای متوالی نمود، تا اینکه منصور را تاب و حوصله از میان رفت و به خدمتگزارش گفت تا فرد نشسته در اتاق انتظار را به حضورش بیاورد. آن فرد مقاتل بن سلیمان از محدثین و مفسرین بزرگ آن روزگار بود. به محض ورور مقاتل، منصور از او پرسید: هل تعلم لماذا خلق الله الذباب؟ آیا میدانی خدا برای چه مگس را آفریده است؟ مقاتل جواب داد:

نعم لیذلّ الجبابره.

بلی برای اینکه جباران را ذلیل نماید.

منصور بر خلاف هر زمان که سخنی در خور شأنش نمی شنید عصبانی می شد گویا از این جواب مقاتل متاثر شد و سکوت نمود.